Nhôm thỏi"

0

Gang đúc"

0

Chì thỏi"

0

Thiếc thỏi"

0

Kẽm thỏi"

0

Magie kim loại"

0

Ătimon"

0

Chất tách ôxi hiệu quả cao"

0

Chất tách lưu huỳnh"

0

Quả cầu chắn bã"

0

Gạch xả trên dưới, gạch tấm trơn, gạch xếp bao lớn"

0

Định cỡ xả dưới"

0